Privacyverklaring

Tot de maan en terug verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kan je mij contacteren via e-mail (info@totdemaanenterug.com).

Verwerkingsdoeleinden

Tot de maan en terug verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Enkel indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen bepaalde persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Tot de maan en terug verbonden zijn of met enige andere partner van Tot de maan en terug (bijvoorbeeld drukkerijen of andere producenten/leveranciers waarmee Tot de maan en terug samenwerkt voor het produceren van de door de klant bestelde goederen).

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of volledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn/haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar en andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@totdemaanenterug.com.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies

Tot de maan en terug gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

Pin It on Pinterest

Share This